અંબાલાલની વરસાદને લઇને આગાહી ! આ તારીખથી ચોમાસુ થશે સક્રિય… તેજ ગતિએ પવન ફૂંકાવવાની પણ કરી આગાહી

અંબાલાલની વરસાદને લઇને આગાહી ! આ તારીખથી ચોમાસુ થશે સક્રિય… તેજ ગતિએ પવન ફૂંકાવવાની પણ કરી આગાહી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની એન્ટ્રી થઇ ગઇ હોય એમ લાગી રહ્યુ છે, જો કે…